Je bent hier :

DE HONORARIA VAN HET KANTOOR

UURTARIEF OF VAST TARIEF

Erelonen worden over het algemeen berekend op basis van een uurtarief dat afhankelijk is van de aard, de moeilijkheidsgraad, de inzet of de spoedeisendheid van de zaak. 

Het ereloon zal worden vastgesteld bij de opening van het dossier.

Voor bepaalde diensten, zoals het opstellen van contracten of standaarddocumenten, kunt u een vast tarief afspreken.

Andere modaliteiten kunnen worden overwogen, zoals een percentage dat aan het resultaat is gekoppeld (succes fee), overeenkomstig artikel 446ter van het Gerechtelijk Wetboek.

Vergeet niet dat u als cliënt rechtstreeks kunt bijdragen tot het beperken van de kosten en erelonen door een volledig dossier alsmede leesbare en geïnventariseerde documenten over te maken, door de communicatie te rationaliseren of door te kiezen voor alternatieve wijzen van geschillenbeslechting.

KOSTEN EN UITGAVEN

De kosten voor de uitvoering van de aan ons toevertrouwde opdrachten (opening van dossier, typewerk, kopieën, aangetekende brieven, ...) worden aan de cliënt aangerekend hetzij volgens een percentage van het ereloon, hetzij volgens een tariefsysteem, behalve uitzonderlijke kosten die contant worden aangerekend. 

Op deze kosten wordt ook BTW in rekening gebracht.

Uitgaven zijn de kosten die worden gemaakt door de tussenkomst van een derde (deurwaarder, deskundige, beëdigd vertaler, gerechtskosten, dringende zending,…). Zij worden rechtstreeks aan de betrokken derde betaald of door de advocaat voorgeschoten, afhankelijk van hetgeen bij de opening van het dossier is overeengekomen. 

Deze uitgaven zijn niet aan BTW onderworpen.

Het kantoor verbindt zich ertoe uw dossiers gedurende vijf jaar te archiveren. Tenzij er uitdrukkelijk om wordt verzocht, worden de dossiers na deze periode vernietigd.

FACTURERING

Een gedetailleerd overzicht van de prestaties kan maandelijks of zo vaak als gewenst worden toegezonden.

Kosten en honoraria zijn contant betaalbaar. Bij volledige betaling zal u een factuur worden toegestuurd.

Na ingebrekestelling wordt een nalatigheidsintrest van 1% per maand aangerekend, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10%.

RECHTSPLEGINGSVERGOEDING

Sinds de inwerkingtreding van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat (B.S. 31 mei 2007), bepaalt artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek dat de partij die de zaak verliest, wordt veroordeeld tot betaling van een rechtsplegingsvergoeding, dit is een forfaitaire bijdrage in de kosten en erelonen van de advocaat, aan de partij die de zaak wint.

Het koninklijk besluit van 26 oktober 2007 (B.S. 9 november 2007) stelt het bedrag van deze rechtsplegingsvergoeding vast naargelang de aard en de inzet van de desbetreffende zaak.

Indien u in het gelijk wordt gesteld, kunt u de honoraria die u aan uw raadsman hebt betaald, dus geheel of gedeeltelijk terugkrijgen.

Volgens dezelfde regels moet u, als u uw zaak verliest, naast de aan uw advocaat betaalde honoraria ook een deel van de door tegenpartij betaalde honoraria dragen.

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING

Indien u gedekt bent door een rechtsbijstandverzekering, verzoeken wij u ons daarvan bij het eerste contact in kennis te stellen. Indien u het bestaan van een verzekeringsdekking niet binnen deze termijn aangeeft, gaan wij ervan uit dat u geen verzekeringsdekking hebt of niet wenst te benutten.

Zelfs indien er een verzekering is, blijft de cliënt als enige verantwoordelijk voor de betaling van honoraria, kosten en uitgaven die worden berekend volgens de tussen de partijen ondertekende overeenkomst. Wij verbinden ons er evenwel toe de verzekeraar vooraf om betaling te verzoeken. In geval van weigering of moeilijkheden, verbindt de cliënt zich ertoe de honoraria onmiddellijk te betalen, onverminderd zijn eventuele eigen geschillen.

JURIDISCHE BIJSTAND

Het “Bureau voor Juridische Bijstand” (BJB) biedt u de mogelijkheid om in bepaalde gevallen kosteloos of gedeeltelijk kosteloze rechtsbijstand te krijgen, afhankelijk van uw inkomen.  

Wij nodigen u uit, indien nodig, dit met uw raadsman te bespreken indien u denkt dat u zich in deze situatie bevindt.
Informatie over cookies
We gebruiken technische cookies om de goede werking van de site te garanderen, we gebruiken ook cookies met uw toestemming om bezoekstatistieken te verzamelen.
Klik hieronder op "ACCEPTEREN" om het plaatsen van alle cookies te accepteren of op "CONFIGUREREN" om kies welke cookies waarvoor uw toestemming nodig is, worden geplaatst (statistische cookies), voordat u verdergaat met uw bezoek aan de site. Meer informatie
 
ACCEPTEREN CONFIGUREREN WEIGEREN
{ DIALBOX_COOKIES_TITLE }

Cookies zijn tekstbestanden die door uw browser worden opgeslagen en die bijvoorbeeld worden gebruikt voor statistische doeleinden of voor de werking van bepaalde identificatiemodules.
Deze bestanden zijn niet gevaarlijk voor uw apparaat en worden niet gebruikt om gegevens te verzamelen. persoonlijke gegevens.
> Deze site maakt gebruik van identificatie-, authenticatie- of taakverdelingscookies waarvoor geen voorafgaande toestemming nodig is, en cookies voor het meten van doelgroepen waarvoor uw toestemming vereist is in toepassing van de teksten die de bescherming van persoonsgegevens regelen.
U kunt de instelling hiervan configureren cookies met behulp van de onderstaande instellingen.
Wij informeren u dat in het geval van blokkering van deze cookies bepaalde functionaliteiten van de site mogelijk niet meer beschikbaar zijn.
{ DIALBOX_COOKIES_TEXTE_ANALYTICS }